Obchodné podmienky

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA A PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY V PRÍPADE ZMLÚV UZAVRETÝCH NA DIAĽKU A ZMLÚV UZAVRETÝCH MIMO OBCHODNÉ PRIESTORY 

1. Hlavné vlastnosti tovaru alebo služieb v rozsahu odpovedajúcemu danému nosiču, tovaru, či službám sú obsiahnuté v objednávacom formulári na www.azcd.cz. 

2. Totožnosť obchodníka: Marek Košulič, IČ: 45631051, fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona nezapísaná v obchodnom registri (ČR).

3. Zemepisná adresa obchodníka je Koliště 29, 602 00 Brno, Česká republika; telefónne číslo 00420 739 076 217 a e-mailová adresa info@azcd.cz

4.  Prevádzka obchodníka Staňkova 39, 612 00 Brno – Královo Pole, Česká republika.

5. Celková cena vrátane daní, prípadne spôsob výpočtu a určenie ceny služby, sú stanovené v objednávkovom formulári, a to vrátane nákladov za dopravu, doručenie alebo poštovné a akékoľvek ďalšie náklady.

6. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku použité na uzavretie zmluvy sa nelíšia od základnej sadzby účtovanej prevádzkovateľom týchto prostriedkov.

7. Podmienky platby, doručenia a plnenia lehoty, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach. Súčasťou všeobecných obchodných podmienok je tiež reklamačný poriadok a podmienky vybavovania sťažností.

8. V prípade dodania tovaru (kúpnej zmluvy) je možné odstúpiť od zmluvy, viď Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

9. Právo odstúpiť od zmluvy nie je poskytnuté v prípadoch zmluvy o službách (o vytvorení diela) potom, čo tieto služby boli v plnom rozsahu poskytnuté, pričom plnenie týchto zmlúv začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a s jeho vedomím, že hneď ako obchodník svoje záväzky zo zmluvy úplne splní, stratí právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť nemá spotrebiteľ ani v prípade, že sa jedná o tovar vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar prispôsobený osobným potrebám.

10. Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka za súlad tovaru so zmluvou v dĺžke 24 mesiacov. Pri vykonaní služby poskytuje zhotoviteľ záruku v dĺžke 6 mesiacov.

11. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať v odôvodnených prípadoch zálohu či platbu vopred.

12. Digitálny obsah bude dodávaný vo formáte bežného CD, dosky alebo DVD video.

13. Spotrebiteľ je v prípade sporu so zhotoviteľom oprávnený sa domáhať svojho práva na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Toto právo sa uplatňuje návrhom podaným podľa ustanovenia § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotřebitele (český zákonník), k nasledujúcej inštitúcii:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Město 

webové stránky: http://www.coi.cz.

Informácie uvedené vyššie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodné priestory a bez výslovného súhlasu zmluvných strán ich nie je možné meniť.

Stiahnuť: Všeobecné obchodné podmienky

Stiahnuť: Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy